SPLOŠNI POGOJI UPORABE IN ZASEBNOST

Splošni pogoji uporabe in zasebnosti

- Predmet splošnih pogojev poslovanja
Splošni pogoji poslovanja urejajo razmerja med kupcem in trgovcem v zvezi s pogoji in načinom naročanja izdelkov, cenami izdelkov, roki in načini plačila, garancijskimi pogoji za pravilnost prodanega artikla (t.i. garancije), pravico kupca do pisnega ugovora zoper izdelke in storitve Trgovca, pravico do odstopa od pogodbe, dostavo izdelkov in drugih storitev, ki jih ponuja Trgovec, varstvo osebnih in drugih podatkov ter druga vprašanja, pomembna za sklepanje prodajnih pogodb preko internetna trgovina.

Splošni pogoji uporabe so sestavni del pogodbe, sklenjene na daljavo, skupaj s specifikacijo in ceno kupljenega izdelka in bo kupec pred potrditvijo naročila za nakup posameznega izdelka pozvan, da jih sprejme, da je z njim seznanjen, da se strinja, pri čemer se po potrditvi naročila za sklenitev pogodbe le-ta dostavi kupcu s sporočilom, da je pogodba sklenjena. Ko kupec potrdi naročilo in izvede plačilo, se šteje, da je pogodba sklenjena, prodajalec pa se zavezuje, da bo kupcu poslal potrdilo o prejemu naročila skupaj s splošnimi pogoji poslovanja v PDF obliki.

Z uporabo storitev E-shop prodaja d.o.o. Stranka se strinja s temi pogoji poslovanja. Kupec je dolžan pred nakupom in prodajo izdelka potrditi, da se strinja s Splošnimi pogoji poslovanja.

- Definicije
Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

1. »Cena« – predstavlja bruto ceno posameznega izdelka, ki jo določi Trgovec in je kot taka prikazana na spletni strani skupaj s podatki o posameznem izdelku (tj. cena izdelka, za katero lahko kupec kupi oz. Izdelek od trgovca). Cena ne vključuje stroškov dostave. Cena je izražena v hrvaških kunah in vključuje davek na dodano vrednost (DDV).
2.»Delovni dan« - predstavlja dan od ponedeljka do petka, razen dni, ko se v Republiki Hrvaški ne dela v skladu z Zakonom o praznikih, spominskih dnevih in dela prostih dnevih v Republiki Hrvaški (Ur. list 110). /19).
3. »Kupec« je vsaka fizična oseba, ki kupi izdelke preko spletne trgovine na način, kot je določeno s temi Splošnimi pogoji poslovanja, to je, da izbere vsaj en izdelek, ga odda v nakupovalno košarico, plača naročilo po povzetju Trgovcu. Stranka je lahko le polnoletna in poslovno sposobna oseba. V imenu in za račun mladoletnih in poslovno popolnoma nesposobnih oseb lahko sklepajo pogodbe njihovi zakoniti zastopniki ali skrbniki. Delno poslovno sposobne osebe lahko sklenejo pogodbo le s soglasjem zakonitega zastopnika ali skrbnika. Trgovec ne odgovarja za dejanja v nasprotju s tem določilom.
4. »Stroški dostave« – predstavljajo nadomestilo za dostavo izdelka v skladu s posamezno kupoprodajno pogodbo. Stroški dostave so izraženi v hrvaških kunah in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Stroški dostave so odvisni od načina dostave izdelka, ki ga izbere kupec.
5.»Košarica« – predstavlja funkcijo spletne strani, ki jo kupec uporablja za izbiro izdelkov (vključno z ustvarjanjem seznama izdelkov ter odstranjevanjem in dodajanjem izdelkov na ustvarjenem seznamu) v okviru postopka oddaje naročila (zaključek Kupoprodajna pogodba).
6. »Politika zasebnosti« – predstavlja ločen dokument Trgovca, ki ureja pogoje obdelave osebnih podatkov Kupca s strani Trgovca (vključno z namenom in obsegom obdelave) in vsebuje opis uporabe piškotkov s strani Spletne strani (tj. imenovani "piškotki"). Politika zasebnosti je na voljo na spletni strani trgovca: www.shopeaseslo.com
"Splošni pogoji" - predstavljajo te Splošne pogoje.
7. »Spletna stran« – predstavlja spletno stran, ki deluje na osnovi informacijskega sistema in ima funkcionalnost spletne trgovine.
»Izdelek« - predstavlja predmet (premičnino), ki je razstavljen na spletni strani in je lahko predmet kupoprodajne pogodbe. Izdelek predstavlja le tisto, kar je označeno na spletni strani. V izogib dvomu se domneva, da artikli (izdelki), ki so na spletni strani označeni z besedno zvezo "ni na zalogi" ali jih ni mogoče dodati v košarico (možnost dodajanja v košarico je blokirana), ne predstavljajo Izdelki v smislu, kot so podeljeni v teh Splošnih pogojih.
8. »Pogodba o opravljanju storitev« – predstavlja pogodbo o opravljanju storitev, ki jo Trgovec sklene s Kupcem pod pogoji, opisanimi v teh Splošnih pogojih. Ta vrsta pogodbe je pogodba, sklenjena na daljavo v smislu 2. čl. 5, 1. odstavek, 27. točka Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list št. 41/14, 110/15 in 14/19).
Trgovec se nanaša na podjetje E-shop prodaja doo, Samoborska cesta 145, Zagreb, registrirano pri Gospodarskem sodišču v Zagrebu, OIB 72941716249, e-pošta: contact.shopeaseslo@gmail.com@gmail.com in spletna stran: www.shopeaseslo .com

9. »Zakon o varstvu potrošnikov« – predstavlja Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. št. 41/14, 110/15 in 14/19), ki ureja varstvo potrošnikov pri nakupu izdelkov in storitev ter drugih oblikah pridobivanja izdelkov in storitev na trgu, in kako to zakon podrobneje ureja.
10. »Zakon o obligacijskih razmerjih« - predstavlja Zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. l. št. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), ki ureja osnove obligacijskih razmerij ter pogodbenih in nepogodbenih razmerij. .
Slike in informacije o izdelkih
Ni nujno, da so slike in opisi enaki izdelku. Prodajalec si pridržuje pravico do napak v opisu in slikah izdelkov.

Odstopanja v površini, barvi lesenih površin in obliki, ki so pogosta na trgu, ostajajo pridržana. Običajna odstopanja pri tekstilu so pridržana tudi glede majhnih odstopanj v lastnostih v primerjavi z vzorci materiala, predvsem glede na barvni ton, saj so vzorci oziroma modeli prikazani stranki zgolj zaradi informiranja in približne določitve lastnosti blaga, brez zagotavljanja enakosti.

Trgovec se zavezuje, da se bo v največji možni meri trudil zagotavljati ažurnost in točnost podatkov na spletnih straneh, predvsem v zvezi s cenami ponujenih izdelkov in storitev. Trgovec ne odgovarja za morebitne napake v opisu izdelka, slikah ali napake, nastale ob spremembi cen in posodobitvah strani.

Če se kupec odloči za preklic naročila izdelka, mora kupec poslati izjavo o odstopu od pogodbe.- Naročilo (pogodba na daljavo)
Za naročilo izdelka ni potrebna registracija na spletni strani.

Izdelek se naroči preko nakupovalne košarice. Ko kupec odda naročilo, je pogodba sklenjena, o sklenitvi pogodbe pa bo Trgovec kupca nemudoma obvestil po elektronski pošti, da je pogodba sklenjena, tako da mu bo po elektronski pošti dostavil potrdilo o naročilu. Potrditev naročila vsebuje podatke o naročilu, naslov za dostavo, način plačila, ceno/cene, kontaktne podatke in druge podatke v skladu z Zakonom. Skupaj s potrditvijo naročila bo kupec prejel tudi te Splošne nakupne pogoje in Obvestilo o pravici do enostranske odpovedi pogodbe, ki je sestavni del Obrazca o pravici do enostranske odpovedi pogodbe. odpovedi pogodbe, sestavni del katere se Obrazec o pravici do enostranske odpovedi pogodbe dostavi na določen način, to je po elektronski pošti.

1. Plačilo in dostava


Kupec plača kupljeni izdelek z gotovino ob prevzemu kupljenega blaga. Strošek dostave ni vključen v ceno izdelka. Višina stroškov dostave je navedena na spletni strani ob naročilu izdelka.Dostava se izvrši na naslov, ki ga kupec navede ob naročilu izdelka.

Odpoved pogodbe
Stranka ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh enostransko odstopi od pogodbe, sklenjene izven poslovnih prostorov ali sklenjene na daljavo.

Predmetni rok začne teči od dneva, ko je zadnja pošiljka blaga izročena kupcu ali tretji osebi, ki jo kupec določi, ki ni prevoznik in je predmet pogodbe.

Če je kupec z enim naročilom naročil več kosov blaga, ki se dobavljajo ločeno, torej če gre za blago, ki se dobavlja v več kosih ali v več pošiljkah, začne rok teči od dneva, ko je dostavljeno kupcu ali tretji osebi, ki jo kupec določi, ki ni prevoznik, predano do zadnjega kosa ali zadnje pošiljke blaga.

Če prodajalec ne obvesti kupca o pravici kupca do enostranske odpovedi pogodbe, ta pravica ugasne v 12 mesecih od izteka odpovednega roka (12-mesečni rok začne teči po izteku 14-dnevnega roka, predvidenega za redna odpoved v primeru ustreznega obvestila). Če je obvestilo o pravici do enostranske odpovedi dostavljeno v roku 12 mesecev, pravica do enostranske odpovedi preneha po preteku 14 dni od dneva, ko stranka prejme obvestilo.

Pred potekom roka za enostransko prekinitev pogodbe je kupec dolžan trgovca obvestiti o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe na obrazcu za enostransko prekinitev pogodbe, ki se nahaja na spletni strani trgovca. , ali z drugo nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe, poslano po elektronski pošti na naslov Trgovca: contact.shopeaseslo@gmail.com ali s priporočeno pošto na naslov sedeža Trgovca: Zagreb, Samoborska cesta 145 .

Kopijo obrazca za enostransko odpoved pogodbe, ki se nahaja na spletni strani Trgovca, lahko kupec elektronsko izpolni in pošlje.

Trgovec se zavezuje, da bo potrošniku brez odlašanja dostavil Potrdilo o prejemu odstopne pogodbe po elektronski pošti, ki jo bo kupec navedel v Obrazcu ali v Odstopni izjavi.

Kupec je dolžan poslati izjavo o odstopu od pogodbe pred iztekom roka za odstop od pogodbe.

Kupec je dolžan blago vrniti brez odlašanja, najkasneje pa v 14 dneh od dneva, ko je trgovca obvestil o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe.

Kupec je dolžan nositi neposredne stroške vračila blaga.
Trgovec se zavezuje kupcu vrniti celoten znesek vplačanih sredstev v štirinajstih (14) dneh po prejemu pisnega obvestila o odstopu od pogodbe.
Trgovec ni dolžan vrniti vplačanega zneska, preden kupcu izročeno blago vrne.

Trgovec se zavezuje, da bo vplačani znesek vrnil z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je kupec uporabil pri plačilu, razen če se kupec izrecno strinja z drugim plačilnim sredstvom in ob predpostavki, da kupec zaradi tega ni dolžan plačati dodatnih stroškov. vračilo.

Skladno s 5. odstavkom 77. člena Zakona o varstvu potrošnikov je kupec odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti kupljenega izdelka, ki je posledica ravnanja z kupljenim izdelkom, razen za tisto, ki je bilo potrebno za ugotovitev narave, lastnosti. in funkcionalnosti blaga.

V primeru, da kupec vrne izdelek sestavljen in obstaja možnost, da se z razstavljanjem izdelka izdelek dodatno poškoduje, mora izdelek pustiti sestavljen in kontaktirati Trgovca.

Stranka nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:

predmet kupoprodajne pogodbe je izdelek, katerega cena je odvisna od sprememb na finančnem trgu, na katere Inter Cars ne more vplivati ​​in do katerih lahko pride v času pravice uporabnika kot potrošnika do enostranske odpovedi pogodbe,
predmet kupoprodajne pogodbe je izdelek, ki je izdelan po specifikacijah uporabnika, ki je potrošnik, oziroma je jasno prilagojen temu uporabniku-potrošniku,
je predmet kupoprodajne pogodbe hitro pokvarljiv izdelek ali izdelek, ki mu hitro poteče rok uporabnosti,
predmet kupoprodajne pogodbe je izdelek, dobavljen v zaprti embalaži, ki ga po odprtju paketa zaradi zdravstvenih, varnostnih ali higienskih razlogov ni mogoče vrniti, če je paket odprt po dostavi,
predmet kupoprodajne pogodbe je izdelek, ki je zaradi svoje narave po dobavi neločljivo pomešan z drugimi stvarmi,


- Odgovornost za stvarne napake

Trgovec odgovarja za stvarne napake artiklov, ki jih prodaja na svoji spletni strani, v skladu s pozitivnimi predpisi, predvsem Zakonom o obligacijskih razmerjih Republike Hrvaške in Zakonom o varstvu potrošnikov.

Trgovec odgovarja za stvarne napake blaga, ki jih je imel v trenutku prenosa tveganja na kupca (trenutek, ko blago izroči kupcu ali tretji osebi, ki jo kupec določi in ki ni prevoznik). ), ne glede na to, ali je vedel za stvarno napako. Trgovec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo po prehodu tveganja na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal pred tem. Predpostavlja se, da je napaka, ki se je pokazala v šestih mesecih od prenosa tveganja na kupca, obstajala v času prenosa tveganja, razen če trgovec dokaže nasprotno ali če nasprotno ne izhaja iz narave stvari ali narave blaga. okvara.

O obstoju vidnih napak je kupec dolžan obvestiti trgovca v dveh mesecih od dneva, ko je napako odkril, najkasneje pa v dveh letih po prenosu tveganja na kupca.

Kadar se po prejemu artikla s strani kupca izkaže, da ima artikel napako, ki je ob običajnem pregledu ob prevzemu artikla ni bilo mogoče odkriti, je kupec pod grožnjo izgube pravic dolžan o tem obvestiti prodajalca. o tej napaki v dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita.

Trgovec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo po preteku dveh let od izročitve artikla.

Pravice kupca, ki je prodajalca pravočasno obvestil o obstoju pomanjkljivosti, zastarajo po dveh letih, šteto od dneva, ko je poslal obvestilo trgovcu, razen če jih je kupec onemogočil zaradi goljufije prodajalca.

Če se ugotovi obstoj stvarne pomanjkljivosti, ima lahko trgovec v skladu z določbami Zakona o obligacijskih razmerjih eno od naslednjih obveznosti:

odprava pomanjkanja
predaja drugih stvari brez pomanjkljivosti,
znižanje cene,
odpoved pogodbe.
V primeru, da so okvare posledica nestrokovnega zagona, upravljanja, skladiščenja, vzdrževanja ali drugih nestrokovnih posegov s strani kupca, trgovec ne odgovarja.

- Garancija za prodani izdelek
Trgovec ni proizvajalec izdelka.

V kolikor za izdelek obstaja garancija, bo Trgovec kupcu skupaj z izdelkom dostavil garancijski list ali drugo dokazilo o obstoju garancije.

Za garancijo posameznega izdelka je odgovoren proizvajalec, pravice kupca in podatki, potrebni za uveljavljanje garancijskih pravic, so navedeni v garancijskih pogojih proizvajalca.

- Način reševanja sporov in reklamacij
Stranka, ki je sklenila pogodbo kot potrošnik, lahko uporabi (izvensodno) alternativno reševanje sporov. Stranka lahko vloži zahtevo za obravnavo spora pri organu za alternativno reševanje potrošniških sporov, ki deluje v Republiki Hrvaški, in sicer pred:

- Pomirjevalni center pri Hrvaškem združenju delodajalcev, Zagreb, Radnička cesta 52/1, hup@hup.hr

V primeru sodne rešitve spora je pristojno stvarno pristojno sodišče v Zagrebu.

Skladno z uredbo št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta obstaja obveznost trgovcev, ki sodelujejo pri spletnih prodajnih pogodbah, da na svoji spletni strani zagotovijo elektronsko povezavo do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov. Do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov lahko stranka dostopa prek te povezave:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

Kupci lahko pisno reklamirajo izdelke na naslov prodajalca: Zagreb, Samoborska cesta 145 ali po elektronski pošti na naslov: contact.shopeaseslo@gmail.com. Prodajalec je dolžan brez odlašanja potrditi, da je prejel pisno pritožbo kupca, ter najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od dneva prejema pisne reklamacije nanjo odgovori.

- Zbiranje in obdelava osebnih podatkov
Z nakupom na spletnem mestu www.shopeaseslo.com kupec daje osebno privolitev, da Trgovec kot Upravljavec zbira, uporablja, obdeluje in posreduje njegove osebne podatke, na primer za sklepanje in uresničevanje pravic. in obveznosti iz pogodbe, sklenjene na daljavo, analiziranje poslovanja trgovca, analiziranje in izboljšanje uporabniške izkušnje kupca, evidenca izvedenih naročil, trženje, dostava naročenih izdelkov, tehnična podpora kupcem.

Kot upravljavec podatkov je trgovec usmerjen v varovanje zbranih osebnih podatkov in njihovo obdelavo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in Zakonom o izvajanju Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Trgovec ima za upravljavca osebnih podatkov imenovano pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, s katero se kupec/uporabnik lahko obrne na e-naslov: contact.shopeaseslo@gmail.com ali na poštni naslov trgovca, Samoborska cesta 145, Zagreb.

Trgovec osebne podatke kupca obdeluje, ker zakonski predpisi od njega zahtevajo določena dejanja ali ker je obdelava potrebna za izvedbo pogodbe, v kateri je stranka stranka, ali za izvedbo dejanj pred sklenitvijo pogodbe na podlagi zakoniti interes trgovca, razen kadar gre za močnejše interese ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov.

Če trgovec na podlagi navedenih pravnih razlogov ne more obdelovati podatkov o kupcu, bo zaprosil za soglasje uporabnika/kupca.

Uporabnik/kupec lahko soglasje kadarkoli prekliče, če na njem temelji obdelava osebnih podatkov, z obvestilom o preklicu soglasja na e-naslov: contact.shopeaseslo@gmail.com.

Več in več podrobnosti o pravicah strank v zvezi z varstvom osebnih podatkov preberite v naši Izjavi o zasebnosti.

Trgovec bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kolikor je potrebno za doseganje zgoraj navedenega namena, za katerega so bili zbrani oziroma obdelani. Trgovec bo določene osebne podatke hranil za obdobje, ki ga določa zakon ali drug predpis, ki trgovca zavezuje k hrambi podatkov. Če je uporabnik/kupec dal privolitev Trgovcu, bo Trgovec osebne podatke obdeloval do preklica privolitve.

Trgovec kot Upravljavec najprej zbira podatke, ki so potrebni za izpolnitev njegove obveznosti dobave izdelkov in storitev, kot so: ime, priimek, naslov, telefonska številka in/ali številka mobilnega telefona, e-poštni naslov, finančni podatki, kot so npr. podatke o kreditnih, debetnih karticah ali druge podatke o plačilu, ki jih uporabnik/kupec posreduje ob naročilu in/ali plačilu.

Trgovec se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev/uporabnikov na način, da vse podatke o uporabnikih/kupcih strogo hrani in je na voljo le zaposlenim, ki te podatke potrebujejo za opravljanje svojega dela. Podatki so shranjeni v varnem okolju, zaščitenem pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem, uporabo, spreminjanjem ali uničenjem.

Trgovec ne bo posredoval osebnih podatkov brez predhodnega soglasja uporabnika/kupca, razen:

Zunanjim izvajalcem, ki obdelujejo podatke samo v imenu, za račun, pod vodstvom in nadzorom podjetja
Državni organi na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za izvedbo določenega postopka
Več o pogojih varstva osebnih podatkov in pravicah uporabnika/kupca si lahko preberete v naši Izjavi o zasebnosti.

- "Piškotki"
Spletna stran Trgovca uporablja tako imenovane piškotke. »piškotki«, da lahko spletna trgovina prepozna in zapomni uporabnika ter tako omogoči realizacijo nakupa.

Piškotki so besedilne datoteke, ki jih na uporabnikov računalnik shrani internetni strežnik, ki ga uporabnik uporablja. Ustvarijo se, ko brskalnik na uporabnikovem računalniku naloži obiskano spletno destinacijo, ki nato podatke pošlje brskalniku in ustvari besedilno datoteko. Brskalnik pridobi in pošlje datoteko na strežnik omrežne destinacije (mesto, stran), ko se uporabnik vrne nanjo. Piškotki so lahko začasni (shranjujejo se le med obiskom spletne strani) ali trajni (ostanejo shranjeni na uporabnikovem računalniku tudi po obisku).

Spletna stran Trgovca uporablja tudi piškotke tretjih oseb za pridobivanje statističnih podatkov o obisku in načinu uporabe spletne strani. Podatki, ki se zbirajo, vključujejo IP naslov uporabnika, podatke o brskalniku, jeziku, operacijskem sistemu in druge standardne podatke, ki se zbirajo in analizirajo izključno v anonimni in množični obliki.

Večina brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Uporabnik lahko to prepreči z blokiranjem piškotkov v nastavitvah internetnega brskalnika. Ker je namen piškotkov omogočiti uporabo in izboljšanje storitev spletnih mest in njihovih procesov, mora uporabnik upoštevati, da lahko z blokiranjem ali izbrisom piškotkov onemogoči ali spremeni delovanje teh funkcij.

Z uporabo teh spletnih strani kupec potrjuje, da je seznanjen in se strinja s splošnimi pogoji poslovanja trgovca.

- Izjava o zasebnosti
Prodajalec se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, in sicer tako, da zbira le tiste nujne, osnovne podatke o kupcih/uporabnikih, ki so nujni za izpolnjevanje naših obveznosti; stranke obvešča o načinu uporabe zbranih podatkov, jih redno posreduje strankam
možnost izbire glede uporabe njihovih podatkov, vključno z možnostjo odločitve, ali želijo, da se njihovo ime odstrani s seznamov, ki se uporabljajo za marketinške kampanje. Vsi uporabniški podatki se strogo hranijo in so na voljo le zaposlenim, ki jih potrebujejo
Opravljanje dela. Vsi zaposleni in poslovni partnerji so odgovorni za spoštovanje načel varovanja zasebnosti.